تاریخ دریافت: 1/5/1393 تاریخ پذیرش: 13/10/1393

مقدمه

دوره پس از زایمان دوره بسیار حساسی است که درسلامت مادر و نوزاد نقش بسیار مهمی دارد . توجه به ارایـه خدمات پس از زایمان مهـم تـرین عامـل در جلـوگیری ازپیامدهای ناخواسته مادری و نوزادی می باشـد (1). در ایـنراستا یکی از مه م ترین محتوای آموزشی پس از زایمـان ازسوی وز ارت بهداشت و درمان و آموزش پزشـکی، رعایـتبهداشت توسط مادران در دوران بعـد از زایمـان مـی باشـد (2). مطالعات انجام شـده نـشان داده وسـعت مـشکلات بهداشتی بعد از زایمان در طی سال هـای اخیـر بـه طـور واضح افزایش یافته است به طـوری کـه در بررسـی هـای کشورهای مختلف مشخص نموده زنان بعـد از زایمـان از مشکلات روانی، جسمی شدید شاکی هستند (3). علاوه بر این نتایج بررسی محمدی ریزی در سـال 1392 نـشان داد که آگاهی زنان دوره پس از زایمان از مراقب تهای مربـوطبه نوزادان در سطح پایینی است . بـ ه طـوری کـه نداشـتنآگاهی می تواند مـانع بزرگـی در بهـره بـردن از ایـن نـوعمراقبتها، شناخت عوامل خطر و در نتیجه ضعف عملکـردآنان شود (4). به طور کلی به نظر می رسد که بـه رغـم دردسترس بودن خـدمات بهداشـتی در دوره پـس از زایمـانمیزان استفاده از آن به ویژه خدمات مامایی در حـد بـسیارنامطلوبی باشد . در نتیجه بهتر است برنامههای آموزشی دراین موارد و بالا بردن کیفیت مراقبتهای پـس از زایمـانبر میزان آگاهی زنان مؤثر واقـع شـود (5). بـا توجـه بـه فراوانی مشکلات سلامتی مادران تازه زایمان کرده و عدم توجه کافی به رفع این مشکلات جای آن دارد که نسبت به تغییر سیستم فعلی مراقبتی بعد از زایمان و توجه بیشتر به مشکلات مادران در طی شـش هفتـه بعـد از زایمـان اقدامات اساسی انجام گیرد. با توجه به ایـن مـسأله، امـرآموزش مادران در مورد مراقبت های بعد از زایمان از خود و نوزادان اهمیت بیشتری پیدا می کند (6). در یک بررسی، ماماها و پرستاران، ناکافی بودن تعداد کارکنـان و کمبـود وقت را از جمله موانع آموزش هـای مطلـوب بـه مـادران مطرح کردند. به همین دلیل، بسیاری از نیازهای آموزشی که از دید مادران اهمیت بیشتری داشـته اسـت بـرآورده نمی شود. در واقع مراقبان همان را آموزش مـی دهـد کـه تصور می کنند بیشتر مورد نیاز مادران است (7) تحقیقات نشان داده است که میزان مراقبت و محتوی آموزشی در نظر گرفته شده برای مادران با توجه به محدودیت زمانی زیاد اسـت (8). در حقیقـت سـریع تـرین راه رسـیدن بـه سلامت جامعه، طب پیشگیری و ارتقـای آگـاهی افـراد از طریق آمـوزش اسـت (9). تـاکنون روش هـای آموزشـی مختلفی در زمینه های مختلف به کار برده شـده اسـت . در این بین گسترش روزافزون دسترسی به سـخت افزارهـا و نـرم افزارهـای مناسـب بـرای آمـوزش الکترون یکـی، افـقجدیدی را پیش روی مؤسسات آموزشی نهاده است (10).
به نظر می رسد استفاده از این امکانات برای آمـوزش، بـهتحقق برخی از آرمان هایی کـه بـه عنـوان مـلاک هـای کیفیت آموزش شناخته میشوند، از جملـه فراگی رمحـوری، یادگیری مادامالعمر، یادگیری فعال، تعامل در یـادگیری و الکترونی کی بودن، کمک کند (11). آموزش الکترونیک به نظـام آموزشـی اطـلاق مـی شـود کـ ه آمـوزش دهنـده و آموزش گیرنده، به کمک وسایل و ابزارهایی که فناوری در اختیار آنها قرار داده، با یکدیگر در ارتباطنـد (10). البتـه آموزش با کمک رایانه محدودی تهای خاص خـود را ن یـز داراست، از جملـه ا یـن کـه شـاید نتوانـد جانـشین معلـم،تعاملات انسانی و عاطفی و ارتباط چهره به چهره کـه در کلاس درس ایجاد میگردد، شود (11). از آنجا که مادران در دوره پس از زایمان مسؤول مراقبت و بهداشت از خود و نوزاد می باشند و آموزش به مددجو در مراکز بهداشـتی ودرمانی از مهم تـرین اجـزای مرکـزی آن مرکـز بـه شـمار میرود (12) و از سوی دیگر با ظهور رایان هها و گـسترش روزافزون فنآوری ارتباطات و اطلاعات، تمام ابعاد زندگی بشر به طور خواسته و یا ناخواسته تحت تأثیر قرار گرفتـهاست (13) با توجه به اهمیت موضوع و این کـه مطالعـاتمحدودی در زمینه ب ه کـارگیری ا یـ ن روش بـرای بیمـارانصورت گرفته است، لذا این مطالعه با هدف مقایـسه تـأثیر آموزش الکترونیک برآگاهی زنان از بهداشت دوران پس اززایمان انجام شد.

روش مطالعه

این پژوهش یک مطالعه مداخلـه ای از نـوع نیمـه تجربی است. 72 نفر از زنان شکم اول کـه جهـت انجـامزایمان در سال 91-1392 بـه بیمارسـتان شـهید بهـشتیشهر اصفهان در طی مهرماه تـا اسـفندماه 1392 مراجعـهکرده و دارای شرایط ورود و عدم ورود بـه مطالعـه شـاملبارداری شکم اول، سن حاملگی بالای 37 هفتـه، توانـاییاستفاده از کامپیوتر و با دسـتگاه ویـدئو، توانـایی خوانـدن،نوشتن، و دیدن و شنیدن و عدم وجود حاملگی پرخطـر دردوره قبل از زایمان بودند، بـه روش نمونـه گ یـری آسـان انتخاب و به طور تصادف ی در گروه مداخلـه و کنتـرل قـرارگرفتند. روند کار به این ترت یـ ب بـود کـ ه پـس از توضـیح اهداف طرح، محرمانه بودن نتا یج و اخذ رضایت آگاهانـه از زنـان در دوره بعـد از زایمـان و در بخـش بعـد از زایمـان بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان، ه ر یک از نمونه هـا به تصادف براساس قرعه کـشی انتخـاب و در هـر یـک ازگروههای آموزشی الکترونیک و پمفلت قرار گرفتند . حجـمنمونه براساس فرمول زیر تعیین گردید.

و براساس مطالعه مـشابه انجـام گرفتـه اسـت (4).
(ضریب اطم ینـان 95%=96/1، تـوان آزمـون 90%=28/1، میـانگین تفـاوت نمـره آگـاهی نـسبت بـه آمـوزش هـای شیردهی قبل و بعد از مداخله در گروه آموزش الکترونیـک21/29=

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

، میـانگین تفـاوت نمـره آگـاهی نـسبت بـه آموزشهای شیردهی قبل و بعد از مداخله در گـروه جـزوه9/40=

، انحراف معیار تفاوت نمره آگـاهی نـسبت بـهآموزشهای شی ردهی قبل و بعد از مداخله در گروه آموزشالکترونیک 4/4S1= ، انحراف معیار تفاوت نمـره آگـاهی نسبت به آموزشهای شـیردهی قبـل و بعـد از مداخلـه در گروه جزوه 1/4S2=). که به صورت تخصیص تـصادفی به دو گروه تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. پرسشنامه ها براساس منابع علمی موجود تدوین شد و مشتمل بـر 2 بخـش بـود: بخـش اول سـؤالات شـامل مشخصات فردی/باروری و بخش دوم 15 سؤال مربوط به آگاهی از بهداشـت فـردی/روانـ ی و جنـسی دوره پـس اززایمان. جهت بررسی روا یـی علمـی پرسـشنامه از روش روایی محتوا استفاده شد بدین ترتیب که پرسـشنام ه هـ ا در اختیار 5 تن از اعضاء هیأت علمی دانشگاه علـوم پزشـکی اصفهان قرار گرفت و پس از لحـاظ نمـودن پ یـشنهادات واصلاحات لازم، ابزار نهایی برا ی تع یـین پا یـایی در مرحلـهبعد آمـاده شـد. پایـایی پرسـشنامه آگـاهی بـا اسـتفاده ازآزمون-آزمون مجدد با فاصله دو هفته ( بـرروی ده زن) بـاضریب پایایی 94% تأیید شد . در این مطالعه معیار سنجشآگاهی از بهداشت دوران پس از زایمان امتیازی بوده که ازپاسخ به 15 سؤال 3 گزینه ای در پرسـشنامه حاصـل شـدهاست. امتیازدهی به این ترتیب بود که چنانچه جهت سؤال درست بود نمره (1) و در صورتی که گزینه نمی دانـم و یـاپاسخ غلط بود نمره (0) تعلق می گرفت. پرسشنامه آگـاهی پیش آزمون قبل از شروع هر نوع آموزشی توسط پرسـنل،برای نمون ههای هر دو گـروه آموزشـی توسـط پژوهـشگرتکمیل شد. زنان پرایم ی پار گروه آزمون علاوه بر این کـهآم وزش معم ول دوران پ س از زایم ان را در بیمارس تان موردنظر دریافت کردند، بسته آموزشی الکترونیـک مربـوطبه بهداشت دوران پس از زایمان را نیز دریافت می نمودنـد .
این برنامه نرمافـزاری چندرسـانهای بـ ه صـورت دیـداری،شنیداری و به مدت 30 دقیقه تهیه شد که قابلیـت نـصببرروی دستگا ههای کـامپیوتر و تلفـن همـراه و همچنـینسـایر دسـتگاههـای ویـدئویی بـه فرمـت هـای mpeg, mp4,avi تهیه شد. از مزایای قابل ذکـر ایـن نـرم افـزارآموزشی می تـوان بـه بکـارگیری حـواس چند گانـه بـراییادگیری، تمرین بیشتر جهت رسـیدن بـه تـسلط، تـسهیلمشارکت برای ایجاد ارتباط بـین مفـاهیم، تـسهیل تکـرارمطالب برای کاربرد مجدد، مقرون به صرفه بودن از لحـاظاقت صادی و انعط اف پ ذیر ب ودن برنام ه در مقاب ل نی ازیادگیرندگان نام بـرد. مـادران گـروه آمـوزش پمفلـت نیـزعلاوه بر آموزش معمـول توسـط پرسـنل مامـایی پمفلـتآموزشی را نیز دریافت می کردند. محتوای هر دو نـرم افـزارآموزشی و پمفلت یکسان و در مورد بهداشت فردی/روانـیو جن سی دوران پس از زایمان تدوین شد که بـا توجـه بـهآم وزش ه ای دوران پ س از زایم ان برنام ه ک شوری وبراساس منابع علمی موجود (13) تنظیم گردیده بود بعـد ازگذشت 2 هفته از پایان آمـوزش، پرسـشنامه پـس آزمـون (آگاهی از بهداشت پس از زایمان) مجـدداً توسـط همکـارپژوهشی برای نمونههای هر دو گـروه آموزشـی از طریـقتلفن تکمیل گردید. لازم بـه ذکـر اسـت روایـی محتـوا وپایایی نرم افزار آموزشی نیز توسط 5 تن از اعـضای هیـأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اعم از گروه مامایی و آموزشپزشکی تعیین و تأیید شد . اعتبار نرمافزار نیز توسـط گـروهآموزش پزشکی اصفهان مورد تأیید قرار گرفت و در اختیاروزارت بهداشت و آموزش پزشکی قرار گرفـت و در سـایتاین وزارت قرار گرفته است (14). تجزیه و تحلیل داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاری SPSS v.11.5 و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج (نرمالیته متغیر نمـرهآگــاهی بــا اســتفاده از آزمــون کولمــوگروف اســمیرنوف مشخص شد 067/0=p) و کای دو انجام شد سطح معنادار کمتر و مساوی 05/0 در نظر گرفته شد.

یافتهها

نتایج نشان داد 54% افراد سن 26-19 سـال، 64% شاخص توده بدنی 6/19-9/25 کیلوگرم بـر مجـذور متـر،61% تحـــصیلات دیـــپلم و کمتـــر و 39% تحـــصیلات دانشگاهی،90% خانه دار و 10% شاغل، 89% سـطح درآمـددرحد کفاف، 87% تمایل به بارداری و 13% عدم تمایل بـهبارداری داشتند . علاوه بر این 92% از همسران زنـان سـن
جدول 1- توزیع فراوانی برخی ویژگی های زنان شکم اول در دوره پس از زایمان مراجعه کننده به بیمارستان شـهید بهـشتی شـهر اصـفهان در سـال1392 در دو گروه آموزش الکترونیک و پمفلت
نتیجه آزمون گروه پمفلت گروه الکترونیک مشخصات
تعداد(درصد) تعداد (درصد) آزمون تی مستقل 234/0=p
t=-0.23 2/7 1 2/7 1 <20 سن (سال)
83/3 30 88/8 32 20-29 13/8 5 8/33 3 >29 آزمون تی مستقل
p=0/331 t=-0. 48 66/6 24 72/2 26 خانه دار شغل
33/3 12 27/7 10 شاغل آزمون تی مستقل 098/0=p 15.0-=t 52/7 19 44/4 16 دیپلم و کمتر تحصیلات
47/2 17 55/5 20 دانشگاهی آزمون تی مستقل 801/0=p 31.1-=t 2/7 1 5/5 2 بیکار شغل همسر
97/2 35 94/4 34 شاغل آزمون تی مستقل 129/0=p 94.0-=t 41/6 15 27/7 10 دیپلم و کمتر تحصیلات همسر
55/5 20 69/4 25 دانشگاهی آزمون تی مستقل 083/0=p 22.3-=t 94/4 34 91/6 33 بلی خواسته بودن حاملگی
5/5 2 8/3 3 خیر p=0/505 t=-0.17 27/7 10 22/2 8 کمتر از کفاف درامد خانواده
66/6 24 69/4 25 در حد کفاف 5/5 2 8/3 3 بیشتر از کفاف
جدول 2- مقایسه نمره آگاهی آگاهی از بهداشت دوران پس از زایمان قبل و بعـد از مداخلـه در زنـان شـکم اول پـس از زایمـان مراجعـه کننـده بـهبیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان در سال 1392 در دو گروه الکترونیک و پمفلت

نتیجه آزمون تی مستقل نمره آگاهی گروه های آموزشی
انحراف معیار ±میانگین p=0/380 ، t=1/29 6/23±2/1 قبل از مداخله آموزش الکترونیک
13/61±2 بعد از مداخله p=0/021 ، t= -3/42 نتیجه آزمون تی زوجی
p=0/013 ، t=-1/23 6/10±0/1 قبل از مداخله آموزش پمفلت
10/01±1/2 بعد از مداخله p= 0/014 ، t=-1/80 نتیجه آزمون تی زوجی

بالای 25 سـال، 74% تحـصیلات دیـپلم و کمتـر و 93% شاغل بودند . بیشترین منبع کسب اطلاعات زنان بـاردار در قبل از مداخله در هر دو گروه به ترتیب پرسنل بهداشتی ودرمانی (43%) و مادر (27%) بود. نتایج نـشان داد زنـان دوگروه مورد مطالعه از لحاظ سن، تحصیلات و شـغل مـادر،تحصیلات و شغل همسر و سطح درآمد خانواده و خواسـتهبودن بارداری همگن بودند (جدول شماره 1). علاوه بر ایننتایج آزمون تی مستقل نـش ان داد کـه بـین دو گـروه در 2 هفته بعد از مداخله از لحاظ نمره آگاهی نسبت به بهداشتدوران پس از زایمان تفاوت آماری معناداری وجـود داشـت (جدول شماره 2).
بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش الکترونیک مراقبتهای بهداشتی دوره پس از زایمان توانـسته موجـبارتقای سطح آگاهی مادران شکم اول شود. برنامه آموزش الکترونیک علاوه بر این که موجب افزایش سطح آگاهی و رضایت مادران می شـود موجـب صـرفه جـویی در وقـت وهزینههای احتمالی می گردد. در این راسـتا نتـایج مطالعـهKuo نشان داد که میزان یادگیری زنـان بـاردار در مـوردمراقبت از نوزاد نسبت در گروه آموزش از طریـق آمـوزشالکترونیکی نسبت به گروه کنترل (آموزش معمول ) بیـشتربوده است (15). مطالعهHuang نیز در تایپـه مطالعـهای تجربی 2 گروهه با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزش مبتنـیبر شبکه بر آگاهی و نگرش زنان باردار انجام دادند . نتـایجنشان داد که نمره آگاهی در گروه مـورد در مرحلـه بعـد ازمداخله افزایش یافته بود. نمره نگرش نسبت بـه شـیردهینیز افزایش یافت ه بود . علاوه بر این بـین دو گـروه از نظـرآگاهی و نگرش نسبت به شیردهی تفاوت معناداری وجـودداشــــت (001/0<p) (16) در مطالعــــه Casazza و همکاران آموزش رایانه ای نسبت به شیوه سخنرانی باعث کـاهش مـصرف وعـده هـای غـذایی غیرمف یـد در گـروه نوجوانان شد (17). در واقع روش های فعال و مکالمه تأثیر بیـشتری بـر مخـاطبین داشـته اسـت. بـه طـوری کـه در مطالعات گذشته ، مکالمـات و ارتباطـات جمعـی را موجـبتأثیرپذیری بیشتر مخاطبین گزارش کردند (18). در مطالعه Campbell در مورد تأثیر برنامه آموزشـی رایانـهای بـربهبود تغذیه ای زنان نتایج نشان داد که آموزش بـا ک مـک سی دی منجر به افزایش خودکارآمدی و افزایش در سطح دانش و آگاهی در مورد مصرف رژیم کم چرب می شـود ، اما بر تبعیت از مصرف رژیم کم چرب تأثیری ندارد (19).
علاوه بر این نتایج مطالعه Unk با استفاده آموزش مبتنیبر چندرسانهای نشان داد که بین دو گروه از افراد (آموزش مبتنی بر کامپیوتر و بروشور) از نظر تبعیت از مـصرف داورو پذیرش درمانی تفاوت آمای معناداری یافـت نـشد (20).
علاوه بر موارد ذکر شـده نتـایج مطالعـهGustafson وهمکاران در ایالات متحده آمریکا با استفاده آموزش مبتنیبر کامپیوتر نشان داد که بـین دو گـروه از افـراد (آمـوزشمبتنی بر کامپیوتر و بروشور) از نظر بهبود نمـره آگـاهی ازسرطان پستان تفاوت آمـای معنـا داری یافـت نـشد (21).
Murray و همکاران در ایالت کینگدام نیز نشان داد کـهاستفاده از کامپیوتر و آموزش الکترونیـک هرچنـد موجـبافزایش آگاهی بیماران از مراقبـتهـ ای اولیـه مربـوط بـههیپرتروفی پروستات شده بود اما این اختلاف بین دو گروه(آموزش الکترونیک و معمول) از نظر آماری معنادار نـشدهبود (22). در حالی که نتایج مطالعه ما حـاکی از اثربخـشیهر دو روش آموزش الکترونیک و جزوه مصور بوده اسـت.
در مطالعه منگلی در گروه مداخله از پمفلتهـ ای آموزشـیمحتوی تغییرات جسمی و روانی در زنان باردار استفاده شدو قبـل و یـک مـاه بعـد از توزیـع پمفلـت هـای آموزشـی رضایتمندی زناشویی سنجیده شد. نتایج نـشان داد کـه درگروه مداخلـه میـزان رضـایتمندی زناشـویی از 7/168 بـه3/187 بعد از آموزش با پمفلتها افزایش یافته بـود (23). مطالعهDavis نشان داد که ارایـه پمفلـت و بـستههـ ای آموزشی مؤثرتر از رو شهای معمول بود که علاوه بر ایـنتعداد ویزیت پزشکان بعد از ارایه آموزش با جزوه آموزشـیاز 20% ب ه 2% رس یده ب ود (24). در ح الی ک ه مطالع ه حسینی نشان داد کـه روش آموزشـی پمفلـت بـر آگـاهی دانش آموزان بیتأثیر بوده که دلیل اصـلی ایـن موضـوع راعدم مطالعـه پمفلـت عنـوان کردنـد (25). در حقیقـت درآموزش الکترونیک (چندرسـانهای) اطلاعـات بـ ه صـورتنوشتاری همراه با کلام و انیمیشن می توانـد در منـزل، بـههنگام مسافرت و در هر زمـانی در اختیـار آنـان قـرار دادهش ده و در موق ع ض روری پرین ت گرفت ه ش ود . تنظ یم برنامههای آموزش مادران شاغل با برنامه کاریـشان یکـیدیگر از مزیتهای این روش آموزشی اسـت در حـالی کـهعدم توانایی استفاده از کامپیوتر و سرعت پایین اینترنـت و همچنین عدم دانلـود بـسیاری از برنامـه هـای آموزشـی ازمحدودیتهای آموزش مبتنی بر شبکه می باشد. همچنـینبرای بسیاری از مـردم کـه عـادت بـه خوانـدن کتـابهـا ومقالات ندارند، این برنامه الکترونیـک مـی توانـد یـک منبـعاطلاعاتی مهم بهداشتی باشد. علاوه بر این هرچنـد کـه در تمامی تحقیقات، ملاک میزان یادگیری نمره به دست آمـدهاز آزمون بوده اسـت، ولـی بـه نظـر مـی رسـد کـه در روشآموزش الکترونیک با توجه به این که فراگیر خود مـسؤول یت یادگیری را بر عهده می گیرد، یادگیری عمیق تری ایجاد شودچنانکه در روش آموزش الکترونیک تأکید آموزش بر ساخت دانش و نه الزاماً بر کسب دانش است (26).
آموزش مراقبین بهداشتی به همراه جزوه و یا مـوادآموزشی دیگر همیشه پاسخ گوی سطوح مختلف انتظـاراتزنان و جلب رضـایت آنـان نمـی شـود (19). امـا در روشآموزش الکترونیک افراد یاد می گیرند که چگونه یاد گیرند.
این روش هیچ گونه م حدودیت زمـانی و مکـانی نداشـته واف راد مـی توانن د بـه ص ورت خودخـوان در من زل و یـامحیط های دیگر از آن استفاده نموده و مطالب را براسـاس جدول زمان بندی یادگیری خود تنظیم نمایند علاوه بر ایندر این روش مادران شاغلی که زمان کافی بـرای مراجعـهبه درمانگاه و یا دریافـت آمـوزش هـای پرسـنل بهداشـتیندارند می توانند بدون اضطراب یا استرسی مطالب آموزشیرا فراگیرند (16). نتـایج مطالعـه مـا نیـز نـشان داد سـطحآگاهی در گروه کنتـرل بـا اسـتفاده از جـزوه نیـز موجـبافزایش معنادار سطح آگاهی زنان در مورد بهداشـت دورانپس از زایمان شـده بـود. در حـالی کـه براسـاس مطالعـهLangkamp آموزش کلامی به همراه آموزش نوشتاری
مفیدتر از آموزش کلامـی بـه تنهـایی مـی باشـد (27). در حقیقت در آموزش الکترونیک اطلاعات بـ ه صـورت مـتنهمراه با کلام و انیمیشن می توانـد در منـزل و یـا در هـرمکان و هر زمان دیگر مورد استفاده قرار گیرد که این خود از مهم ترین مزی تهای روش آموزشـی الکترونیـک اسـت. البته یافتههای این تحق یق باید در کنار محدود یت هـای آن مورد توجه قرار گیرد از جمله می توان به موارد زیـر اشـارهنمود: تفاوت در توانایی ذهن ی زنان برای یادگیری مطالـبارایه شده میتواند بر میزان آگاهی آنان مؤثر باشد که ایـ ن عامل تا حد امکان با انتخاب تصادفی نمون ه ها کنتـرل شـد
153188157423

منابع
اما کنترل کامل آن امکانپذیر نبود . پژوهشگر خود مسؤول آموزش و پیگیری زنان بود، لذا انجام مطالعـه بـه صـورتدوسوکور امکان پذیر نبوده و به صورت یک سـوکور انجـامشد. براساس یافت ههای این پـژوهش پیـشنهاد مـی گـردد،آموزش الکترونیک در کنار آموزش معمول به دلیل صـرفهزینه کمتـر و مـدت زمـان کمتـر در مراکـز بهداشـتی ودرمانی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر ایـن انجـام ایـنتحقیـق در دوره بـارداری و پیگیـری آن در دوره پ ـس اززایمان توصیه می گردد.

نتیجهگیری

نت ایج ای ن تحقی ق حـاکی از تأثیرگ ذاری بی شتر آموزش الکترونیک است و نشان می دهد که افزایش میزانآگاهی به روش الکترونیک بیشتر از پمفلت بوده اسـت لـذا این روش می تواند راهگشای مدیران در جهت برنامهریزی برای اصلاح برنامه آموزشی دوران بارداری و ارتقای سطحرضـایت ایـن فراگیـران بـوده و موجبـات هزینـه و زمـان کمتری را برای پرسنل بهداشتی و مراقبین فراهم نماید.

تشکر و قدردانی

این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب به شـماره291090 دانــشگاه علــوم پزشــکی اصــفهان اســت کــهبدین وسیله از حمایت و همکاری معاونت پژوهشی دانـشگاهسپاسگزاری می شود. همچنین از همکاری مادران و پرسـنلبیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان قدردانی می گردد.

– Blencowe H, Cousens S, Mullany LC, Lee AC, Kerber K, Wall S, et al. Clean birth and postnatal care practices to reduce neonatal deaths from sepsis and tetanus: a systematic review and Delphi estimation of mortality effect. BMC public health. 2011; 11(Suppl 3): S11.
– Mirmolaei S, Amelvalizadeh M, Mahmoudi M, Tavakol Z. Effect of Home Postpartum Care on Quality of Life of Low Risk Mothers. Hayat. 2011; 17(2): 42-51. (Persian)
– Torkan B, Parsay S, Lamyian M, Kazemnejad A, Montazeri A. Postnatal quality of life in women after normal vaginal delivery and caesarean section. BMC pregnancy and childbirth. 2009; 9(1): 4-9. (Persian)
– Mohamadirizi S, Fahami F, Bahadoran P. The Effect of E-learning Education on Primipar Women’s Knowledge about Neonatal Care. Iranian Journal of Neonatology IJN. 2013; 4(1): 24-7.
– Feinstein L, Dimomfu BL, Mupenda B, Duvall S, Chalachala JL, Edmonds A, et al. Antenatal and delivery services in Kinshasa, Democratic Republic of Congo: care-seeking and experiences reported by women in a household-based survey. Tropical Medicine & International Health. 2013; 18(10): 1211-21.
٣۴
– Kim EH, Lee E, Kim M-J, Park DY, Lee SH. Effects of an educational program of pregnancy and delivery on pregnancy related knowledge, newborn care knowledge, and postpartum care self-efficacy of marriage immigrant women. Journal of Korean Academy of Nursing. 2010; 40(1): 78-87.
– Sanagu A, Jouybari L, Shahini Z. Comparative study of the perspective of mothers and nurses on the importance of nursing activities in a postpartum unit]. Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery. 2009; 15(6): 22-30. (Persian)
– Wiegers TA. The quality of maternity care services as experienced by women in the Netherlands. BMC pregnancy and childbirth. 2009; 9(1): 18.
– Saeedinejat S, Vafaeenajar A. The effect of e-learning on students’ educational success]. Iranian journal of medical education. 2011; 11(1): 1-11. (Persian)
– Zandi S, Abedi D, Changiz T, Yousefi A, Yamani N, Kabiri P. Electronic learning as a new educational technology and its integration in medical education curricula. Iranian Journal of Medical Education. 2004; 4(1): 61-70. (Persian)
– Zolfaghari M, Mehrdad N, Parsa Yekta Z, Salmani Barugh Z, Bahrani N. The effect of lecture and e-learning methods on learning mother and child health course in nursing students]. Iranian journal of medical education. 2007; 7(1): 31-39. (Persian)
– Wofford JL, Smith ED, Miller DP. The multimedia computer for office-based patient education: a systematic review]. Patient Education and Counseling. 2005; 59(2): 148-57.
– Mohamadirizi S, Fahami F, Bahadoran P. Comparison of the effect of multimedia and illustrated booklet educational methods on women’s knowledge of prenatal care. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2014; 19(2): 127.
– http://www.healthtube.ir/NSite/Service/Video/?&Serv
– Kuo S, Chen Y, Lin K, Lee T, Hsu C. [Evaluating the effects of an Internet education programme on newborn care in Taiwan]. Journal of Clinical Nursing. 2009; 18: 1592-1601.
– Huang M, Kuo S, Avery M, Chen W. [Evaluating effects of a prenatal web-based breastfeeding education programme in Taiwan]. Journal of clinical nursing. 2007; 16(8): 1571-9.
– Casazza K, Ciccazzo M. [The method of delivery of nutrition and physical activity information may play a role in eliciting behavior changes in adolescents]. Eat Behav. 2007; 8(1): 73-82.
– Bahadoran P, Oreizy H. The Effect of Different Educational Methods in Changing Girl Students’ Negative Attitude towards Menstruation, in Intermediate Schools of Isfahan. Iranian] Journal of
Medical Education. 2006; 6(2): 27-33. (Persian)
– Campbell MK, Carbone E, Honess-Morreale L, Heisler-Mackinnon J, Demissie S, Farrell D. Randomized trial of a tailored nutrition education CD-ROM program for women receiving food assistance. J Nutr Educ Behav. 2004 Mar-Apr; 36(2): 58-66.
– Unk JA, Brasington R. Efficacy study of multimedia rheumatoid arthritis patient education program. Journal of the American Association of Nurse Practitioners. 2013.
– Gustafson D.H, Hawkins R, Pingree S, McTavish F, Arora NK, Mendenhall J, et al., Effect of computer support on younger women with breast cancer, J. Gen. Intern. Med. 2001; 16(7): 435-445. 22 – Murray E, Davis H, Tai SS, Coulter A, Gray A, Haines A. Randomised controlled trial of an interactive multimedia decision aid on benign prostatic hypertrophy in primary care. Br Med J. 2001; 323: 493-6.
– Mangeli M, Ramezani T, Mangeli S. The Effect Of Educating About Common Change In Pregnancy Period And Way To Cope With Them On Marital Satisfaction Of Pregnant Women. Iranian Journal Medical Education. 2009; 8(2): 305-311. (Persian)
– Davis T, Fredrickson D, Bocchini C, Arnold C, Green K, Humiston S, Wilder E, Bocchini J. Improving Vaccine Risk/Benefit Communication With An Immunization Education Package: A Pilot Study. AMBULATORY PEDIATRICS. 2002; 2(3): 193-200.
– Hosseini H. Journal Of North Khorasan University of Medical Sciences. 2011; 2(4): 13-18. (Persian)
– Mohamadirizi S, Bahadoran P, Fahami F. Effect of E-learning on primigravida women’s satisfaction and awareness concerning prenatal care. Journal of education and health promotion. 2014; 3.
– Langkamp DL, Hoshaw-woodard S, Boye ME, Lemeshow S. [Delay In Receipt Of Immunizations In Low-birth-weight Children: A Nationally Representative Sample]. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006; 155(2): 167-175.
٣۵
Comparison of the effect of electronic education and pamphlet on the knowledge of women about their post partum hygiene

Mohamadirizi Sh (MSc.) – Bahrami M (Ph.D) – Moradi F (B.Sc Student).

Abstract
Introduction: E-learning has a great role in patient education. This study aimed at comparison of the effect of electronic education and pamphlet on the knowledge of women about their post partum hygiene.
Method: This quasi-experimental study was conducted in Shahid Behshti hospital, Isfahan, Iran in 2013. A total of 72 primipara women were enrolled in the study. They were randomly divided into two intervention and control groups. Intervention group received education using electronic and booklet package for 2 weeks. A questionnaire was completed by both groups before and 2 weeks after the test. Collected data was entered into SPSS v.11.5. Descriptive statistics, independent t-test, paired t-test, and chi-square were used for analysis of data. The significant level was considered less than 0.05.
Results: Before intervention findings did not show any significant difference between knowledge scores in intervention and control groups, while a statistically significant difference was observed 2 weeks after the intervention (P=.013). Paired t test showed a statistically significant difference in knowledge scores of both groups after the intervention (P=.021, P=.014).
Conclusion: Electronic and pamphlet educational packages can increase the level of knowledge in postpartum women; hence, the importance of using this teaching materials.

Key words: Electronic, education, knowledge, women, health

Received: 23 July 2014 Accepted: 3 January 2015


پاسخ دهید