به نام خداوند جان و خرد
مجله آموزش پرستاری
فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن علم ی پرستار ی ایران دوره دوم – شماره 3 – بهار 1392

صاحب امتیاز: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مدیر مسؤول و سردبیر: دکتر فاطمه الحانی
مدی ر اجرایی: دکتر مجتبی ویس مرادی
شماره پروانه انتشار وزارت ارشاد اسلامی: 4823/94 مورخ 20/2/91
شماره استاندارد بین المللی: 2322-3812
شماره بین المللی نشریه الکترونیکی: 4428-2322 e-ISSN

شورای نویسندگان (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی گیلان
دکتر فاطمه الحانی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منیر انوشه، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره پارسا یکتا، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حمید پیروی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی چراغی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی حسینی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا حیدری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر ناهید دهقان نیری، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ناهید رژه، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر سادات سیدباقر مداح، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر نعیمه سیدفاطمی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آذر طل، دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباس عبادی، استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ
دکتر عباس عباسزاده، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر شهرزاد غیاثوندیان، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی فخرموحدی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سمنان
دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر انوشیروان کاظم نژاد، استاد گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسی محمدی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ندا مهرداد، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسن ناوی پور، استادیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مشاوران علمی این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی دکتر محمدرضا حیدری دکتر شراره خسروی دکتر ناهید رژه محمدعلی سلیمانی دکتر رضا ضیغمی دکتر آذر طل دکتر طاهره طولابی دکتر علی فخرموحدی دکتر فرشته مجلسی دکتر بهرام محبی رضا مسعودی بتول نحریر رقیه نظری پوران فراهانی دکتر مجتبی ویس مرادی دکتر مجیده هروی دکتر معصومه همتی مسلک پاک دکتر فریده یغمایی
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و ماما یی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 2 شماره 3 بهار 1392، 65-55
شبیه سازی راهکاری برای ارتقای آموزش بالینی

مژگان جانیقربان، مریم الهدادیان، فریبا حقانی

چکیده

مقدمه: پیشرفت در آموزش پرستاری و پزشکی باعث شده است ک ه روش های سنتی آموزش به روش های پیشرفته برای تمرین مراقبتهای بال ینی در یک مح یط ایمن تبدیل شود. شبیهسازی یک روش تدریس منحصر به فرد برای یادگیری و ارزیابی است. با توجه به این که در کارآموزیهای رشت ههای پزشکی و پیراپزشـکی محـدود بـودن تـسهیلات و فـضاهای بـالینی و یـا کوتاهی زمان اقامت بیمار در بیمارستان می تواند برروی فرصتهای یادگیری دانشجو یان در زمینه مراقبت از بیمار تأثیر گـذارد وفرصتهای یادگیری کمتری برا ی دانشجویان فراهم شود به نظر می رسد فراهم آوردن محیطی شب یه سـازی شـده مثـل بـالین، بهترین راه برای آموزش بهتر و در نتیجه پیشگیری از خطاهای پزشکی و کنترل هر گونه آسیب به بیمار باشـد. هـدف از انجـاماین پژوهش مروری بر روش تدریس شبیه سازی در آموزش بالینی می باشد.
روش: این مقاله، مطالعه مروری از نوع سنتی است که پژوهشگران در سال 1391-1390 با بررسی مجلات الکترونیکی Proquest و Elsevier تمام مقالات راجع به شبیهسازی از سال 2000 تا 2011 را جمعآوری کرده و سپس از بین مطالعات مرتبط، مواردی که دارای اهداف، متد، روش کار، حجم نمونه، آنالیز و نتیجهگیری مشخص بودند، انتخاب کردند که از این میان3 مطالعه کیفی، 11 مورد کمی، 5 مورد کیفی- کمی می باشند.
یافتهها: اگرچه شبیهسازی سطوح مختلف دارد اما شواهد نشان می دهد کارایی و تأثیرگذاری آن، در مقایسه بـا آمـوزشسنتی و روشهای مبتن ی بر سخنرانی بیشتر است. شبیهسازی ابزاری مهم در آموزش بـالینی بـا اثـرات سـودمند بـرای اسـاتید،دانشجویان و بیماران میباشد.
نتیجهگیری: در دهه گذشته شبیهسازی یک استراتژی کلیدی آموزشی برای پرورش مهارت های بـالینی در رشـته هـ ای مختلف شده است. سیاستگزاران، اساتید و بنیانگذاران، بر نیاز به پرورش مهارتهای بـالینی قبـل از ورود بـه بـالین، بـه منظـورافزایش امنیت بیمار و کاهش فشار بر محیطهای بالینی تأکید می کنند.

کلید واژه ها: شبیه سازی، یادگیری، آموزش بالینی

تاریخ دریافت: 5/12/1391 تاریخ پذیرش: 24/2/1392

مقدمه

چهارچوب آموزش پزشکی جدید به اوایل قرن 21 بازمی گردد و براساس این فرضیه است کـه کـارآموزان، تبحـرلازم را با مشاهده و کار نزدیک در کنار دستیاران بـا تجربـهبه دست می آورند و پس از گذشت مدت نظارت اولیه توسـطپزشکان حاضر، در کار با بیماران به دستیاران استقلال عمل بیشتری داده می شود تـا دوره آموزشـی لازم سـپری گـردد.
لیکن استعدادهای متفاوت در افراد و کـسب مهـارتهـا بـهمیزان مختلف توسط آنان و نیز محدود شدن ساعات کـاری،نبود پروسیچرها و موارد بالینی، دسترسی دستیاران را به رنجوسیعی از موارد بالینی کاهش داده است (1).
ناکافی بودن این تجرب یات بالینی در طول تحـصیل ممکن است باعث افزایش سطح اضطراب، ترس از ناتوانی انجام کارهای بال ینی و در نتیجه کـ اهش م یـ زان یـادگیری دانشجویان شود . در کارآموزیهای پرسـتاری نیـز محـدودبودن طول دوره، تسهیلات و فضاهای بالینی و یا ک وتـاهی زمــان اقامــت بیمــار در بی مارســتان مــی توانــد بــرروی فرصتهای یادگیری دانشجو یان در زمینه مراقبت از بیمـارتأثیر گذاشته و با توجه به افزایش تعداد دانشجو و برگزاری کارآموزی ها به صورت چرخشی در طول شیفتهای عـصرو یـا آخـر هفتـه، فرصـت هـای یـادگیری کمتـری بـرای دانشجویان فـراهم شـود (2). مدرسـین پرسـتاری آمر یکـ ا گزارش کردهاند که کفایت مناسب آمـوزش بـالینی، باعـثتکامل مهارت عملکرد بالینی دانشجو خواهد شد (3).
فرآینـدهای پیچیـده بیمـاری و تعـداد کـم مربیـان پرستاری نه تنها در کـشورهای در حـال توسـعه، بلکـه درکشورهای پیـشرفته بـر کیفیـت مراقبـت ارایـ ه شـده اثـرمی گذارد. امنیت و سلامتی بیمار هم به یک نگرانی جهانیبرای پرستاران و همه مشاغل بهداشتی تبدیل شـده اسـت (4).
اشتباهات پزشکی که منجر به مرگ می شود بیـشتراز تصادفات وسایل موتوری، ایدز یا سرطان پـستان اسـت (5). با افزایش تیز هوشـی بیمـاران و مباحـث مربـوط بـهامنیت آنان ، دانشجویان امروزی اغلب اجازه نمی یابند تا بهطور کامل از دانش پرستاری خود در موقعیتهای پر خطـراستفاده نمایند (6). از طرف ی آموزش با بیمار زنده، با فراهمآوردن سطح ایده آل مراقبتهـای بهداشـتی و اطمینـان ازامنیت بیمار مغایرت دارد (7).
در حــال حاضــر در سرتاســر دنیــا تقاضــا بــرایمراقبتهای بهداشتی با کیفیت بالا افـزایش یافتـه اسـت.
اکنون مردم با کمک اینترنت و رسانههـ ا آگـاهی بیـشترییافتهاند، سطح اقتصادی آنان نیـز در بـسیاری از کـشورهابهبـود یافتـه اسـت، پـس بیمـاران و خـانواده هـای آنـان مراقبتهای پرستاری و پزشکی بهتری را طلـب مـی کننـد (4) در ایـن قـرن جدیـد تغییـر مراقبـت هـای بهداشـتی و پرستاری، کاربرد وسا یل و روشهای جد یـ د در تـدریس راضروری ساخته است.
پیشرفت در آموزش پرستاری و پزشکی باعث شـدهاست که روشهای سنت ی آموزش به روشهـای پیـ شرفته برای تمر ین مراقبتهای بال ینی در یک مح یط ایمن تبدیل شود. به نظر می رسد فـراهم آوردن محی طـی شـبیه سـازی شده مثل بالین، بهتر ین راه بـرای پ یـشگیری از خطاهـای پزشکی و کنترل هر گونـه آسـیب بـه بیمـار باشـد. روش شبیهسازی از حدود قرن 16 به کار گرفته شـد تـا قبـل ازاین که فرد به محیط بال ین واقع ی گ ام بگذارد مهارتهـا رافراگیرد (7).
شبیهسازی یک روش تدریس منحصر به فرد بـرای یادگیری و ارزیاب ی تجرب ی است (8). شـبیه سـ ازی یکـی ازتکنیک های فعال یادگیری است که دانشجویان را تـشویقمی نماید تا خود در کسب مهارتها و دانش تلاش کننـد ومتدی آموزشی است که میتواند جایگزین روش سخنرانیبرای ارایه مطالب به دانشجویان باشد (9).
در ایـن روش امکـان فراگیـری، یـادگیر ی تفکـر و به کاربندی دانش در زمینههای مختلف فراهم مـی شـود . از طرفی شب یهسازها مح ی طـی ایمـن را بـرای دانـشآمـوزانجویان فراهم می آورنـد کـ ه در آن دانـشجو مهـارت هـای مختلف را در شرایط خالی از استرس تجربه میکند (10).
شبیهسازی در آمـوزش پزشـکی فرصـت رویـاروییدانشجویان با موقعیتهای نادر و مداخله در آنها را فراهممی آورد. شبیهسازی کـار گروهـی و مهـارت هـای آن را در پزشکان آینده ارتقاء بخشیده، اعتماد به نفس اعضای گروهرا افزایش می دهد (11).
آموزش مبتنی بر شبیهسازی در آموزش پزشـکی درمقیاس وسیع برای کمـک بـه رزیـدنتهـا و دانـشجویانپزشکی استفاده میشود تا آنـان مهـارت هـای تکنیکـی راپیش از آن که برروی بیماران واقعی انجـام دهنـد، خـوبفراگیرند. این نوع آموزش به نظر ایدهآل می رسد زیرا برای
کار، محیط ی کنترل شده و بدون خطر بـا بـازخورد فـوریفراهم آورده و امکـان ارزیـابی عینـی از عملکـرد افـراد را ممکن می سازد (12).
پانل تخصص ی پرستار ی آمر یکا در سـال 2006 بیان کرده است که یادگیری از طریق شب یهسازها سـاعاتی را که دانشجو در مح یطهای بالینی برا ی بـه دسـت آوردن مهارتهای پایه سپری می کند کاهش می دهد (13).
شبیهسازی تکرار جنبههای مهم واقعیـت اسـت بـهگونه ای که واقعیت بهتر درک، کنترل و تمرین شـود (14).
شبیهسازی به فعالیتهایی اطلاق مـیگـردد کـه واقعیـتمحیط بالین را تقلید نمایند و به منظور نمایش پروسیچرها،تصمیم گیری و تفکر انتقادی از طریـق روشهـا و وسـایلگوناگون طراحی مـی شـود (15). شـبیه سـازی در آمـوزشپرستاری به شکل مان کن هـای ثابـت، سـناریوهای ا ی فـای نقش ب یمار و مانکن های هـشداردهنده و حتـی متـصل بـهنرم افزارهای کامپیوتری بوده است.
مطابق با تعریفWebster (2003) شـبیه سـازها فقط وسا یل مکانیکی نیستند بلکه هر گونـه ای فـای نقـش،سناریو و مطالعهCase را نیز شامل میشوند. طبـق ایـ ن تعریف استفاده از شبیهسازها در آمـوزش پرسـتاری قـدمتطولانی دارد . حتی استفاده از یـک پرتقـال بـرای آمـوزشتزریق عضلان ی یا ا یفای نقش یک بیمـاردارای اخـتلالاتروانی را نیز شامل میشود (16).
اهداف آموزشی مبتنی بـر شـبیه سـازی عبارتنـد از:
آموزش و تقویت دانش بالینی و تئوری، تعیین سطح انجاممهارتها و مداخلات بالینی خـاص، تمـرین مهـارت هـای تفکر انتقادی به منظور اسـتدلال بـالینی، اخـذ تـصمیماتبالینی در محیطی ایمن، تلفیق تکنولوژی با آموزش (5).
در ســال 2003 انجمــن ملــ ی پرســتاران آمریکــا (NLN) استفاده از شبیهسازی را به منظور پرورش تفکـ ر انتقادی در دانشجویان پرستار ی و آماده کردن آنها بـرای انجام وظ یفه در مح یطهای بال ینی تأییـ د کـرد (16). سـایرفواید استفاده از شبیهسـ ازی در آمـوزش بـالینی از دیـدگاهدانشجو کاهش اسـترس، فرصـت تکـرار، افـزایش تجربـهبالینی، باز خورد مداوم، عـدم نگرانـی بـرای امنیـت بیمـار،فرصت بررسی همه موارد بالینی، امکان تفکر در خـصوصنحوه عملکرد، حداقل مجـازات بـرای اشـتباهات، فرصـتبرابر در آموزش، یادگیری با عمل، فرصت آموزش گروهی،تلفیق در برنامه درسی، تسهیل یـادآوری، فرصـت تمـرینبرروی بیماری های نادر و از دیدگاه بیمـار امنیـت، کـاهشمیزان عوارض ، دریافـت خـدمت بـا کیفیـت بـالا، رعایـتحقوق بیمار و رویکرد بیمار محور و از دیدگاه استاد کاهشمیزان عوارض، امنیت، آموزش به تعداد زیـادی از افـراد درمدت زمان کوتاه، تلفیق دانش تئـوری بـا کـاربرد عملـی،شرکت فعال دانشجویان در محیط آموزشی، فرصـتهـای آموزشی مرتبط با صلاحیت حرفهای و از دیـدگاه مؤسـسه هزینه پایین، کاهش میزان عوارض، کیفیت بالاتر آمـوزشو خدمت، کیفیت بالاتر نیروی کار و اولویت بیشتر مؤسسه است (11).
اگرچه شب یهسازی سطوح مختلف دارد اما شواهد نشانمی دهد کارایی و تأثیرگذاری همه، در مقایسه با آموزش سنتی و روش های مبتنی بر سخنران ی بیشتر است (8).
Randel و همکــاران (1992) بیــ ان کردنــد کــه می شنویم و فراموش میکنیم. می بینیم به خـاطر مـی آور یـم.
انجام می دهیم و میفهمیم. آنان بعـد از مطالعـه، 68 مط العـهراجع به شبیهسازی در مقابل آموزش سنتی یافتند که استفادهاز شب یهسازی در آموزش پرستاری نقش بسیار مهمـی را ایفـامی کند (17).
با توجه به این که امروزه استفاده از شـبیه سـازی بـهعنوان یک ابزار آموزشی جهت تمرین مراقبتهای بهداشتی به صورت روزافزون رواج یافته است و از طرفـی بـسیاری ازدانشگاه ها و مدارس حرفهای در سراسر جهان از شبیه سـازی در برنامه درسی خود استفاده می کنند. بنـابراین پژوهـشگرانبر آن شدند که پژوهشی با هدف مروری بر اثرات تدریس باکمک شبیهسازی، در آموزش بالینی بپردازند.

روش مطالعه

این مقاله، مطالعه مـروری از نـوع سـنتی اسـت کـ ه پژوهشگران در سال 91-1390 با مرور مجلات الکترونیکـی Elsevier و Proquest تم ام مقـالاتی ک ه راج ع ب ه شبیهسازی از سال 2000 تا 2011 بوده اسـت را جمـعآوری کرده و سپس از بین مطالعـات مـرتبط، مـواردی کـه دارایاهداف، متد، روش کار، حجم نمونـه، آنـالیز و نتیجـهگیـریمشخص بودند، انتخـاب گردیدنـد. در ضـمن مقـالاتی کـهدسترسی به متن کامل آن ها امکان پذیر نبـود نیـز از مطالعـهکنار گذاشته شدند. در طی مرور کـلاً 115 مقالـه بـه دسـتآمده بود که از بین آنها با توجه به معیارهای ورود و خـروجذکر شده 3 مطالعه کیفی و 11 مورد کمی و 5 مورد کیفـی- کمی انتخاب و بررسی شدند (جدول شماره 1).

یافتهها

کسب دانش، مهارت و صلاحیت
پژوهشگران با انجام مطالعات در زمینههـ ای مختلـفکـسب دانـش بیـشتر را در میـان گـروه هـایی کـه بـا روش شــبیه ســازی آمــوزش دیــده بودنــد، گــزارش کــرده انــد (Bearnson و همکاران (36)،Bruce و همکـاران (34)، Tofil و همکــــاران (28)، Cioffi و همکــــاران (18)، DeBourgh و همکـــاران (21)، Tiffen و همکـــاران
(23)). لـیکن مطالعـه Burns و همکـاران (24) تف اوتی در میزان دانش کسب شده افراد در دو روش آموزش بـا کمـک
ســخنرانی و شــبیه ســازی نــشان نــداده اســت . در مطالعــه Swenty و همکــاران (25) و Hermanns و همکــاران
(19) نیز افز ایش سطح یادگیری فردی ذکر شده است کـه درنتیجه می توان انتظار داشت با ارتقای سطح یادگیری افراد بـاکمک شبی هسازی به دانش و آگاهی بـالاتر دسـت یافـت. در مطالعه DeBourgh و همکاران، مهارت و تجربه یاد گرفته شـده حاصـل از آمـوزش بـا کمـک شـبیه سـازی از دیـدگاه دانــشجویان بــرای بــالین کــاربردی بــوده اســت. تحقیــق McKeon و همکـــاران (31)، بـــا اســـتفاده از دو روششبیه سازی نشان داد صلاحیت مراقبت از بیمار در هر دو گروه شبیهسازی بهبود یافته است لیکن در گـروه شـبیهسـ ازی بـاکمک کامپیوتر زمان کمتری صرف گردیده است. در مطالعـهSears و همکاران (27)، با اسـتفاده از شـبیهسـ ازی میـزاناشتباهات دانشجویان در زمان تجویز دارو کاهش یافته است.
اعتماد به نفس
در طی پــژوهش هـای متعـددی شـرکت کننـدگانافزایش اعتماد به نفس را گزارش نمودهاند (Bearnson و همکاران (36)، Wagner و همکارن (32)، Swenty و همکــاران (25)، Burns و همکــاران (24)، Delea و همکاران (26)، Cioffi و همکاران (18)). اما در مطالعـهBruce و همکــاران (34) و Tiffen و همکــاران (23)، اعتماد به نفس تفاوت معناداری نداشته است.

مهارت حل مسأله و برقراری ارتباط
Burns و همکــاران (24)، نــشان دادنــد کــه ازشبیهسازی می توان بـه عنـوان ابـزاری در جهـت آمـوزشمه ارته ای ح ل م سأله و بهب ود برق راری ارتب اط در محـ یط هــای بـ الین در دانـ شجویان بهـ ره گرفـ ت.
Hermanns و همکارن (19)، نتیجه گرفتنـد بـا کمـکشبیهسازی مـی تـوان اضـطراب در روابـط بـین فـردی راک اهش داد و ای ن بهب ود ارتب اط ب ه ایج اد همک اری ومشارکت در داخل گروه منجر می شود.
تفکر انتقادی و قضاوت بالینی Dillard و همکاران (33)، با انجام پژوهش خـوددریافتند شبی ه سـازی بـه پـرورش قـضاوت بـالینی کمـک مینماید. Rush و همکـاران (35) وTofil و همکـاران (28) نشان داد هاند با استفاده از شبیهسازی می تـوان تفکـرانتقـادی را تقویـت نمـود. Cioffi و همکـاران (18) نیـز نشان دادند دانشجویان از طریق آمـوزش بـا شـبیهسـ ازی سریع تر به تصمیم گیری نهایی می رسند.
عملکرد نهایی و رضایتمندی
Swanson و همکاران (20)، بـا ارزیـابی عملکـردنهایی دانشجویان گزارش نمودهاند شبی هسازی در این زمینـهتأثیر مثبت دارد. با بهبود عملکـرد مـی تـوان انتظـار داشـت رضایت افراد از برنامه آموزشی افزایش یابـد کـه تعـدادی ازمطالعات نیز به این امر اشاره نمود هاند چنـان کـه در مطالعـه Bruce و همکاران (34)، دانشجویان از برنامه شبیهسـ ازی و عضویت در تیم رضایت بـالایی داشـتهانـد . Wagner و همک اران (32) و Swenty و همک اران (25)، Tiffen و همکاران (23)، Prentice و همکـاران (22) نیـز رضـایتشرکت کنندگان از برنامه شبیه سازی را ثبت نموده اند.
آموزش و همکاری بین حرفه ای
از آن جا که در محیط های بالینی افراد مختلفـی بـاهدف مشترک که همان خـدمت بـه بیمـار اسـت فعالیـتمی نمایند شبیهسازی ابزاری است که می تواند در این زمینه اثربخش واقع گردد. مطالعهLeonard و همکاران (30)، Reese و همکاران (29)، Prentice و همکـاران (22)، نشان داد هاند که از شبیهسازی مـی تـوان در جهـت بهبـود همکاری بین حرفه ای استفاده کرد.
جدول 1-
نتیجه تست آماری در نظر گرفتن
فاکتورهای مخدوش کننده اعتبار و پایایی ابزار انتخاب گروه شاهد حجم نمونه هدف وسؤال تحقیق
مشخص نوع مطالعه و روش موضوع آموزش گروه محقق و هدف
شبیه سازی به پرورش قضاوت بالینی کمک می کند میانگین و انحراف معیار خیر گزارش شده ندارد 68 دانشجو و 16 استاد دارد کیفی و کمی.
برگزاری کارگاه برای اساتید در خصوص ارزیابی قضاوت بالینی دانشجویان و اجرای یک جلسه شبیه سازی مهارت های قضاوت بالینی Dillard و همکاران.
اساتید و دانشجویان
نمرات مربوط به دانش،
بعد از شبیه سازی به طور قابل توجهی بالاتر بود.
در حالی که نمرات
مربوط به اعتماد به نفس از لحاظ آماری بعد از
شبیه سازی قابل توجه
نبود. دانشجویان در هر دو گروه میزان رضایت بالایی را از شرکت در این تمرین و همکاری
به عنوان یک عضو تیم سلامت گزارش کردند تی زوج بله.حجم کم نمونه در گروه دانشجویان
فارغ التحصیل، انجام نمونه گیری آسان و
فقدان گروه کنترل و عدم انتخاب تصادفی نمونه ها گزارش نشده ندارد 11 دانشجوی
فارغ التحصیل و
107 دانشجوی در حال تحصیل در دوره کارشناسی دارد کمی (قبل و بعد از مداخله).
سخنرانی در خصوص مدیریت بحران و ایست قلبی. تعلیم
مهارت های لازم برای مدیریت ایست قلبی و در پایان اجرای
جلسه شبیه سازی نحوه اداره ایست قلبی براساس دستورالعمل با کمک شبیه ساز اداره ایست قلبی Bruce و همکاران.
دانشجویان پرستاری فارغ التحصیل و در حال تحصیل دوره کارشناسی
تغییر نگرش دانشجویان در خصوص بیماران
مبتلا به دیابت و افزایش درک دانشجویان از تأثیر روانی اجتماعی دیابت بر زندگی افراد، افزایش اعتماد به نفس
دانشجویان داروسازی در خصوص مهارت های
آموزش خودمراقبتی به بیماران دیابتی تی استیودنت مستقل و وابسته بله. عدم ارزیابی رسمی پذیرش فعالیت های شبیه سازی توسط دانشجویان، عدم
انتخاب تصادفی گروه کنترل، انجام نشدن ارزیابی گروه کنترل
قبل از شروع مطالعه،
میزان پاسخگویی کمتر دانشجویان در گروه کنترل، عدم بررسی
تأثیرات طولانی مدت شبیه سازی یک هفته زندگی با دیابت گزارش شده دارد 77 دانشجوی سال سوم داروسازی به عنوان گروه مطالعه و 110
دانشجو به عنوان گروه کنترل دارد کمی، تجربی، بررسی گروه های مطالعه و شاهد قبل و بعد از
مداخله. برگزاری سخنرانی مرسوم در خصوص دیابت و جلسات
آزمایشگاهی برای هر دو گروه و برگزاری یک هفته شبیه سازی
زندگی با دیابت و انجام وظایف خودمراقبتی در زمینه دیابت در کمپ دیابت نوع دو و آموزش
خودمراقبتی دیابت Delea و همکاران دانشجویان سال سوم داروسازی
افزایش میزان اعتماد
به نفس و رضایتمندی دانشجویان درصد خیر گزارش نشده ندارد 64 دانشجوی
پرستاری دارد کمی. برگزاری کلاس سخنرانی و طراحی یک آزمایشگاه شبیه سازی برای انجام آموزش خودمراقبتی به مادران و مهارت های مراقبت از شیرخوار قبل از شروع کار بالینی آموزش
خودمراقبتی به مادران پس از زایمان و
مهارت های مراقبت از شیرخوار به مادران و خانواده Wagner و همکاران.
دانشجویان پرستاری سال آخر
تقویت تفکر انتقادی در آموزش از راه دور با کمک شبیه سازی – ارزیابی تفکر انتقادی تنها از طریق انجام یک شبیه سازی منفرد، انجام پرسش و پاسخ دانشجو بدون مشارکت استاد و عدم انجام ارزیابی موفقیت ها و چالشهای یادگیری دانشجو،
محدودیت های ناشی از آنالیز داده ها با استفاده از چهارچوب ادراک تفکر انتقادی
Scheffer and
Rubenfeld – – 33 دانشجوی
پرستاری دارد کیفی. انتخاب دو گروه سپس دریافت آموزش از طریق یک نوار ویدیویی در یک گروه و دریافت آموزش زنده از طریق اینترنت در یک شبیه سازی با استفاده از یک شبیه ساز انسانی و تخته سیاه اینترنتی مهارت های تفکر انتقادی Rush و همکاران.
دانشجویان پرستاری دیپلم به لیسانس
بهبود نمرات 95% از دانشجویان بعد از مداخله.
بهبود تفکر انتقادی و مهارت های کاربردی تست
کای اسکوئر،
تست تی زوج، میانگین، انحراف معیار، درصد بله. عدم انجام پیگیری اثرات طولانی مدت مداخله، کوتاه بودن
دوره تجربه شبیه سازی، فقدان مشارکت بین رشته ای دانشجو گزارش نشده ندارد 42 دانشجوی
داروسازی دارد کمی. قبل و بعد از مداخله. جلسه سخنرانی و شرکت در یک
سناریوی کودک بستری و یک
کودک سرپایی با استفاده ار یک شبیه ساز پیشرفته کودک بیمار.
ارزیابی میزان دانش و یادگیری دانشجویان قبل و بعد از مداخله داروسازی اطفال Tofilو همکاران.
دانشجویان سال سوم داروسازی
شبیه سازی بستری
برای حمایت از آموزش بین حرفه ای
دانشجویان پرستاری فراهم می کند – گزارش نشده – – 48 دانشجوی
پرستاری دارد کیفی. گروه گروه شدن، قرار گرفتن دانشجویان سال های مختلف در یک تیم و مدیریت
یک سناریوی شبیه سازی بزرگسال
و یک کودک همکاری بین
حرفه ای Leonard و همکاران.
دانشجویان سال سوم
و چهارم پرستاری

تأثیر مثبت شبیه سازی
در کاهش اشتباهات در زمان تجویز دارو تست
کای اسکوئر، نسبت تعمیم پذیری، تفاوت محیط های بالینی در پذیرش دانشجویان،
مربیان متفاوت بالینی گزارش دهنده خطاها گزارش شده
دارد 24 نفر در گروه مداخله و 30 نفر در گروه کنترل دارد کمی. فراهم شدن یک تجربه
بالینی شبیه سازی شده برای گروه مداخله و انجام ارزیابی قبل و بعد از آن، شرکت گروه کنترل در
برنامه مرسوم و انجام ارزیابی فقط در پایان کار ایمنی تجویز دارو Sears و همکاران.
دانشجویان سال دوم پرستاری
بهبود همکاری و
ارتباطات بین رشته ای با کمک شبیه سازی آمارهای
توصیفی، تست
تی مستقل،
آنالیز فاکتور گزارش نشده گزارش شده ندارد 13 دانشجوی پرستاری و 15 دانشجوی پزشکی دارد کمی کیفی. قرار گرفتن
دانشجویان پرستاری و پزشکی در قالب گروه های 4 نفره، تمرین تجربه مراقبت از یک بیمار قلبی و یک بیمار پس از جراحی همکاری بین
حرفه ای Reese و همکاران.
دانشجویان پرستاری سال آخر و
دانشجویان سال سوم پزشکی
افزایش دانش، توانایی و اعتماد به نفس در تجویز دارو – نداشتن گروه کنترل،
عدم انجام ارزیابی قبل و بعد از مداخله، امکان
استفاده از فقط داروهای تزریقی برروی شبیه ساز – – گروه های دانشجوی پرستاری سال اول دارد کیفی. مطالعه توصیفی اکتشافی.
شرکت در 3 سناریوی بیمار واقعی پس از جراحی در طی 3 جلسه در
اتاق شبیه سازی تجویز دارو و Bearnson .همکاران
دانشجویان پرستاری سال اول
تأیید کارایی
شبیه سازی به عنوان
یک استراتژی آموزشی مؤثر برای همکاری
بین حرفه ای، رضایت کارکنان از آموزش با کمک شبیه سازی میانگین و انحراف معیار، درصد نمونه گیری آسان،
امکان سوگیری در
گزارش توسط خود فرد در زمان پرکردن پرسشنامه، تأثیر تجربه قبلی شبیه سازی افراد،
محدودیت برای آموزش تعدادی از افراد
شرکت کننده در کارگاه یک روزه گزارش شده ندارد 163 نفر از کارکنان بهداشتی،
73% پرستار دارد کمی- کیفی. برگزاری یک روز کارگاه شبیه سازی برای آموزش همکاری بین حرفه ای به عنوان یک استراتژی آموزشی، سنجش
میزان کارایی و رضایت مشارکت کنندگان همکاری بین
حرفه ای و Prentice .همکاران
کارکنان بهداشتی

افزایش یادگیری،
رضایت و نمره اعتماد به نفس دانشجویان آنالیز
واریانس یک طرفه محدودیت تعمیم پذیری به علت انجام مطالعه در یک دوره آموزش پرستاری در یک
دانشگاه، عدم پیگیری رفتار دانشجویان در محیط های واقعی گزارش شده ندارد 79 دانشجوی
پرستاری دارد کمی. شرکت دانشجویان در 3 بخش 4 ساعته و یادگیری
محتوای آموزشی برروی 4 مانکن
شبیه ساز، در پایان ارزیابی رضایت، اعتماد به نفس و یادگیری
دروس داخلی جراحی Swenty و همکاران.
دانشجویان پرستاری سال سوم
تسهیل یادگیری دانشجو در زمینه مهارت های حل
مسأله در روش شبیه سازی نسبت به سخنرانی. بهبود اعتماد به نفس و مهارت برقراری ارتباط. عدم تفاوت میزان کسب دانش میانگین و انحراف
معیار، تست
ویلکاکسون، تست تی زوج فقدان گروه کنترل گزارش نشده ندارد 125 نفر دانشجوی پرستاری سال اول دارد کمی. قبل و بعد از مداخله. شرکت در
یک جلسه سخنرانی 2 ساعته و ارزیابی
از طریق پرسشنامه یک هفته بعد سپس شرکت در یک دوره سه ساعته
شبیه سازی از طریق اجرای دو سناریوی شبیه سازی و ارزیابی با پرسشنامه یک هفته بعد مهارت های حل مسأله Burns و همکاران.
دانشجویان پرستاری سال اول
آگاهی دقیق، افزایش
یادگیری فردی، کاهش اضطراب در روابط بین شخصی و ایجاد
همکاری و مشارکت در داخل گروه میانگین و انحراف معیار گزارش نشده گزارش نشده ندارد 10 دانشجوی
پرستاری دارد کمی کیفی. شرکت در یک
سناریوی شبیه سازی شده تلاش برای خودکشی در یک مجموعه بستری روان پزشکی و ارزیابی کمی و کیفی تجربه روان پرستاری و Hermanns .همکاران
دانشجویان پرستاری
تأثیر مثبت هر سه نوع شبیه سازی در عملکرد نهایی دانشجویان شمارش فراوانی،
میانگین و انحراف
معیار، آنالیز
واریانس یک طرفه نمونه گیری آسان،
تفاوت های ذاتی میان شرکت کنندگان در گروه های مختلف،
فقدان روایی و پایایی پرسشنامه پیگیری، تأثیر زمان در بلوغ دانشجویان، امکان
سوگیری در گفته ها یا اعمال به نمایش
گذاشته شده توسط دانشجویان گزارش شده ندارد 114 دانشجوی پرستاری دارد کمی. تجربی، ارزیابی فقط بعد از مداخله.
تقسیم تصادفی دانشجویان به 3 گروه
سپس بررسی یک مورد در یک گروه با سؤال از دانشجو و راهنمایی معلم، در
گروه دیگر ارزیابی یک بیمار شبیه سازی شده توسط دانشجویان و شروع انجام مراقبت های پرستاری با کمک معلم، در گروه سوم بررسی یک بیمار شبیه سازی
شده توسط یک داستان و سناریو. ارزیابی عملکرد، رضایت و اعتماد به نفس در پایان شبیه سازی و ارزیابی بقای فعالیت های یاد گرفته شده 3 و 8 هفته پس از پایان مطالعه مراقبت پرستاری بیماری های قلبی عروقی Swanson و همکاران.
دانشجویان ترم دوم پرستاری
بهبود مشابه صلاحیت
مراقبت از بیمار به طور مشابه در هر در گروه، صرف زمان آموزشی کمتر در گروه
شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر گزارش نشده حجم نمونه کم، انالیز نسبی منابع مصرف
شده برای دو مداخله شبیه سازی، مشخص نبودن عوامل مخدوش کننده گزارش شده ندارد 53 دانشجوی
پرستاری دارد کمی. قبل و پس از آزمون. از
طریق انتخاب تصادفی دانشجویان در دو گروه شبیه سازی مبتنی بر
کامپیوتر و شبیه سازی سنتی قرار گرفته اند. در این مطالعه شش
صلاحیت مراقبت بیمار محور مورد ارزیابی قرار کرفته است. بحران سلول
داسی در اطفال و مراقبت ویژه از
بیمار بزرگسال با ضربه شدید مغزی McKeon و همکاران.
دانشجویان پرستاری
کسب دانش و مهارت
و تجربه یادگیری برای کاربرد در بالین میانگین، انحراف
معیار، تست تی زوج، d
کوهن (اندازه اثر) نمونه گیری آسان، زمان کوتاه بین پیش آزمون و پس از آزمون، زمان کوتاه مداخله آموزشی شبیه سازی، خود گزارشی داده ها گزارش نشده ندارد 264 دانشجوی پرستاری دارد کمی و کیفی. کمی از نوع نیمه تجربی،
قبل و بعد از آزمون. دانشجویان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مطالبی را در خصوص این عارضه خوانده اند و در یک پیش آزمون ده
سؤالی شرکت کرده اند. پس از آن در گروه های 6 تا 9 نفره قرار گرفته و در یک جلسه شبیه سازی و کار با بیمار
استاندارد شرکت کرده اند. در پایان جلسه پس آزمون و ارزیابی داده های کیفی
برنامه با استفاده از 4 پرسش باز پاسخ
برای جمع آوری احساسات دانشجویان، بیشترین و کمترین جنبه های مفید شبیه سازی، موارد یاد گرفته شده. و علاقه به مشارکت در سایر فعالیت های
شبیه سازی انجام شده است. دو هفته بعد
و در پایان ترم تأثیر برنامه بر عملکرد بالینی بررسی شده است. آموزش پیشگیری از سقوط بیمار از تخت و DeBourgh
همکاران. دانشجویان پرستاری
عدم تفاوت میزان
اعتماد به نفس در دو گروه، سطح دانش و
مهارت بیشتر و رضایت بالاتر از یادگیری در
گروه آموزش به کمک شبیه ساز تست
کای اسکوئر، تست تی،
میانگین و
انحراف معیار، همبستگی و رگرسیون،

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آنالیز واریانس، تست Hotelling حجم نمونه کم، امکان
تأثیر زمان بیشتر حضور اساتید
در گروه شبیه سازی برای آموزش بر نتایج گزارش شده دارد 29 دانشجوی
پرستاری دارد کمی. تجربی تصادفی کنترل شده.
دانشجویان پس از انتخاب به روش
نمونه گیری آسان به طور تصادفی در
دو گروه مطالعه (15نفر) و گروه شاهد
(14نفر ) قرار گرفتند. برای هر دو گروه جلسه سخنرانی و کار عملی در
آزمایشگاه بالینی برگزار گردیده است اما در گروه شبیه سازی علاوه بر آموزش
معمول یک جلسه یک ساعته آموزش با کمک شبیه ساز برگزار شده است. ارزیابی سلامت Tiffen و همکاران.
دانشجویان پرستاری
در گروه مطالعه
اطلاعات بالینی بیشتر، تجدیدنظر کمتر در
زمینه اطلاعات بالینی، استنباط کمتر، سطوح بالاتر اعتماد به نفس، رسیدن سریع تر به تصمیم نهایی میانگین و انحراف
معیار، اندازه اثر گزارش نشده گزارش شده دارد 36 دانشجوی مامایی دارد کمی. مطالعه پس آزمون. دانشجویان
مامایی به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفته اند. گروه مطالعه در جلسات شبیه سازی در خصوص زایمان طبیعی و یرقان فیزیولوژیک شرکت کرده اند و گروه کنترل در 2 جلسه سخنرانی معمول حضور داشته اند. در پایان مطالعه از طریق پس آزمون
تصمیم گیری بالینی دانشجویان بررسی گردیده است. زایمان طبیعی و یرقان فیزیولوژیک Cioffi و همکاران.

دانشجویان مامایی
دهند. همچنین موقع یت شب یهسازی به دانشجو اجازه می دهـدکه یک وضع یت بحران ی را قبل از ایـن کـه مـسؤولیت یـک محیط واقعی را بر عهده بگیرد تجربه کنند (16).
محدودیت ها: عدم دسترسی به متن کامل برخـی ازمقالات از طریق منابع اطلاعاتی کشور که منجر بـه کنـارگذاشتن آن مقالات، منابع و پایگاهها گردید . حجـم نمونـهکم و نبود گروه کنترل در برخی از مطالعات، عـدم بررسـیطولانی مدت تـأثیر ات برنامـههـ ای آموزشـی در گـزارشعملکرد بالینی واقعی افراد می توانند از محدودیت های ایـنپژوهش ذکر کردند.

نتیجهگیری

شبیهسازی ابزاری مهم در آموزش بالینی بـه شـمارمی رود. اگر چه شب یهسازی سطوح مختلف دارد امـا شـواهدنشان مـیدهـد کـارآیی و تأثیر گـذاری آن، در مقایـ سه بـاآموزش سنت ی و روشهای مبتن ی بر سخنرانی بیشتر است .
شبیهسازی ابزاری مهم در آموزش بالینی با اثرات سـودمندبرای اساتید، دانشجویان و بیماران می باشد. بررسی متـونعلمی در ایـن خـصوص امتیـازات زیـادی از قبیـل وجـودمحیطی ایمن برای کـسب دانـش، پـرورش مهـارتهـا ازطریق تکرار و تمـرین ، یـادگیری مـؤثر و مـشارکت فعـال دانشجویان در یادگیری، بهبود تفکر انتقادی، مهـارت حـلمـسأله، قـضاوت بـالینی، یـادگیری کـار گروهـی، بهب ود همکاری و ارتباطات بین حرفهای و مدیریت موقعیتهـای اورژانس را برای دانشجویان نشان مـی دهـد. لـذا اسـتفادهگسترده از این متد آموزشی در حال حاضر در کشور ما بـهشدت احساس و پی شنهاد میگـردد دانـشگاه هـا امکانـات، تجهیزات و بستر آموزشی لازم در خـصوص بـه کـا رگیری این روش را فراهم نمایند.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهشمارا یاری نمودند تقدیر و قدردانی می شود. بحث

مطالعــات بررســی شــده از اثــرات مثبــت روش شبیهسازی در آموزش بالینی حما یت نمودند . شبیهسـ ازی درهر سه حیطـه دانـش، نگـرش و عملکـرد تأثیر گـذار اسـت.
امکان استفاده از سطوح مختلف شبیهسازی د ر امر یـادگیریبر حسب موضوع موردنظر، فراهم کردن موقعیت های متعـددیادگیری بـرای افـراد بـا سـبک هـای مختلـف یـادگیری وشبیهسازی موقعیتهای واقعی که دانشجویان در محیطهای بالین با آنها روب ه رو خواهند شد آن هم در محیطـی امـن وآرام به یادگیری مؤثر و رضایت بخش می انجامد که می توانـدتجربه با ارزشی برای فـارغالتحـصیلان جدیـد باشـد کـه درمحیط های کار با موقعیتهایی ممکن است روبه رو شوند کهقبلاً با آن روبه رو نشد هاند. در دهه گذشته شبیهسـ ازی یـکاستراتژی کلیدی آموزشی برای پرورش مهارت هـای بـالینیدر رشت ههای مختلـف شـده اسـت. سیاسـتگزاران ، اسـاتید و بنیانگذاران، بر نیاز به پرورش مهارتهای بالینی قبل از ورودبه بالین، به منظور افزایش امنیت بیمـار و کـاهش فـشار بـرمحیط های بالینی تأکید می کنند (37). بنا بر اعتقاد بعـضی ازمعلمان، آموزش پزشکی مبتنی بر شبیه سـازی، امـروزه یـکضرورت اخلاقی است (1).
Lapkin و همکــاران در اســترالیا، تمــام مطالعــات تجربی انگل یسی انجام شده از سال 1999 تـا 2009 در مـوردکارآیی آموزش شبیهسازی، در آمـوزش پرسـتاری را بررسـی کردند. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود کـ ه اسـتفاده از ایـ ن روش تدر یس دست یابی دانشجو به دانـش مـوردنظر را بهبـودبخشیده و تفکـ ر انتقـادی را در دانـشجو پـرورش مـی دهـد . رضایت دانشجو یان از یادگیری نیـ ز افـزایش یافتـه بـود (38) Cooper و ه مکاران نتایج 24 مطالعه پیرامون شبیهسـ ازی در آموزش مامایی را مورد بررسی قرار دادند و به ایـن نتیجـهرسیدند که شبیه سازی برای یادگیری مهارت های مامایی مفید است (37). Lasater (2007) یکی از فواید مهم شبیهسازی را تجز یه و تحلیل توسـط دانـشجویان عنـوان کـرده و بیـ ان می نماید بازخوردها در طی این کار به دانشجویان این فرصترا می دهد که تف کر انتقاد ی خود را در یک تجربه زنـده رشـد

منابع

– Desser TS. Simulation-based training: the next revolution in radiology education? J Am Coll Radiol. 2007 Nov; 4(11): 816-24.
– Butler KW, Veltre DE, Brady D. Implementation of Active Learning Pedagogy Comparing LowFidelity Simulation Versus High-Fidelity Simulation in Pediatric Nursing Education. Clinical Simulation in Nursing. 2009 Jul-Aug; 5(4): e129–e136.
– Wilson M, Shepherd I, Kelly C, Pitzner J. Assessment of a low-fidelity human patient simulator for the acquisition of nursing skills. Nurse Educ Today. 2005 Jan; 25(1): 56-67.
– Hovancsek M, Jeffries PR, Escudero E, Foulds BJ, Husebø SE, Iwamoto Y, et al. Creating simulation communities of practice: an international perspective. Nurs Educ Perspect. 2009 Mar-Apr; 30(2): 121-5.
– Thompson TL, Bonnel WB. Integration of high-fidelity patient simulation in an undergraduate pharmacology course. J Nurs Educ. 2008 Nov; 47(11): 518-21.
– Sportsman S, Bolton C, Bradshaw P, Close D, Lee M, Townley N, Watson MN. A regional simulation center partnership: collaboration to improve staff and student competency. J Contin Educ Nurs. 2009 Feb; 40(2): 67-73.
– Kassab M, Kenner C. Simulation and Neonatal Nursing Education. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2011 Mar; 11(1): 8-9.
– Onda EL. Situated cognition: Its relationship to simulation in nursing education. Clinical Simulation in Nursing. 2012 Sep; 8(7): e273-e280.
– Lewis CB, Veale BL. Patient Simulation as an Active Learning Tool in Medical Education. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences. 2010 Dec; 41(4): 196–200.
– Prion S. A Practical Framework for Evaluating the Impact of Clinical Simulation Experiences in Prelicensure Nursing Education. Clinical Simulation in Nursing. 2008 Oct; 4(3): e69–e78.


پاسخ دهید