مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان alhani-A-10-26-68-62d3c35-1

تاریخ دریافت: 11/5/1393 تاریخ پذیرش: 20/10/1393 – مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران – دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی Read more…

By 92, ago